Colexio Fillas de María Inmaculada – Vigo

Los alumnos de Mediación comunicativa dicen: “no a la violencia de genero”

Anuncios

Información sobre Formación Profesional (edu.xunta.es/fp)

www.edu.xunta.es/fp

Listaxe de libros e materiais curso 2017-18

4º ESO Listaxe libros e materiais curso 1718

 

2º FPB Arranxos e rep de artigos textiles e pel Listaxe libros e materiais curso 1718

 

2º CFGM Atencion as persoas en sit de dependencia Listaxe libros e materiais curso 1718

 

2 CFGM Actividades Comerciais Listaxe libros e materiais curso 1718

 

1º FPB Arranxos e rep artigos textiles e pel Listaxe libros e materiais curso 1718

 

1º CFGS Hixiene Bucodental Listaxe libros e materiais curso 1718

 

1º CFGM Atención as persoas en sit de dependencia Listaxe libros e materiais curso 1718

 

1º CFGM Actividades Comerciais Listaxe libros de texto e materiais curso 1718

TAREFAS PARA RECUPERAR NO MES DE SETEMBRO 2017

 

1º FPB Tarefas de recuperación setembro 1617

 

 

3 ESO Tarefas de recuperacion setembro 1617

 

4 ESO Tarefas de recuperacion setembro 1617

Mediación comunicativa ( novo no noso centro)

Familia: Servizos socioculturais e á comunidade

Sistema educativo: LOE
Grao: Superior
Horas: 2000
Código: SSSC04
Código centro:  36010794
 

Que se aprende a facer?
Desenvolver intervencións de mediación comunicativa para persoas xordas, xordocegas e con discapacidade auditiva, que sexan usuarias da lingua de signos española, ou con dificultades de comunicación, linguaxe e fala; así como programas de promoción das persoas xordas e xordocegas usuarias da lingua de signos española, e de sensibilización social, respectando a idiosincrasia das persoas usuarias.


Onde se realiza o traballo?

No sector dos servizos ás persoas xordas, xordocegas, con discapacidade auditiva e con dificultades de comunicación que sexan usuarias da lingua de signos española. Estes servizos recollen os ámbitos asistenciais, educativos, sociolaborais, psicosociais e de apoio nas xestións básicas. Tamén exercen a súa actividade no sector dos servizos á comunidade, nos ámbitos da dinamización comunitaria e na promoción de igualdade de oportunidades con estes colectivos de persoas.

 

En que postos de traballo?
Axente de desenvolvemento da comunidade xorda. Técnico/a en promoción, atención e formación a persoas xordas. Axente dinamizador/ora da comunidade xorda. Mediador/ora social da comunidade xorda. Axente de desenvolvemento da comunidade xordocega. Axente dinamizador da comunidade xordocega. Mediador de persoas xordocegas. Asistente de persoas xordocegas. Mediador de persoas con dificultades de comunicación.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos Horas
Ámbitos de aplicación da lingua de signos 175
Contexto da mediación comunicativa con persoas xordocegas 160
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Formación e orientación laboral 107
Formación en centros de traballo 384
Habilidades sociais 123
Intervención con persoas con dificultades de comunicación 87
Intervención socioeducativa con persoas xordocegas 133
Lingua de signos 240
Metodoloxía da integración social das persoas con dificultades de comunicación, linguaxe e fala 80
Primeiros auxilios 53
Proxecto de mediación en comunicación 26
Sensibilización social e participación 80
Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación 139
Técnicas de intervención comunicativa 160

 

Que título se obtén?
Técnico superior en mediación comunicativa

As competencias profesionais, persoais e sociais do título de técnico superior en

Mediación Comunicativa son as que se relacionan:

 1. a) Elaborar programas de integración social de persoas con dificultades de comunicación, linguaxe e fala, aplicando a normativa legal vixente e incorporando a perspectiva de xénero.
 2. b) Establecer as pautas de actuación nos programas de intervención, aplicando técnicas e instrumentos de recollida de información.
 3. c) Asesorar e sensibilizar individuos, colectivos e institucións sobre as persoas xordas, xordocegas e con discapacidade auditiva e de comunicación, empregando técnicas e medios de comunicación social.
 4. d) Comunicarse en lingua de signos española coas persoas que sexan usuarias de esta lingua, utilizando con precisión os seus elementos lingüísticos, para garantir a coherencia discursiva.
 5. e) Promover a comunicación das persoas con dificultades de comunicación, linguaxe e fala, seleccionando sistemas alternativos e aumentativos, e medios de apoio de comunicación oral.
 6. f) Adaptar a comunicación á persoa usuaria, considerando as variacións na súa situación persoal e no ámbito comunicativo.
 7. g) Promover a autonomía das persoas xordas, xordocegas e con discapacidade auditiva e de comunicación na realización de xestións básicas, facilitando a comunicación co seu contorno.
 8. h) Posibilitar a comunicación entre persoas xordas, xordocegas, con discapacidade auditiva e dificultades de comunicación que sexan usuarias da lingua de signos e as oíntes.
 9. i) Realizar o acompañamento ás persoas xordocegas, aplicando técnicas de guía-vidente e adaptando a forma comunicativa á situación.
 10. j) Organizar e pór en marcha programas de intervención comunicativa, educativos, formativos e de integración social para persoas con dificultades de comunicación, linguaxe e fala
 11. k) Realizar intervencións dirixidas a previr e paliar situacións de illamento comunicativo nas persoas xordas, xordocegas e con discapacidade auditiva e dificultades de comunicación.
 12. l) Realizar intervencións de mediación comunicativa, optimizando a aplicación das axudas técnicas de acceso á información e apoio á comunicación, e comprobando a súa funcionalidade.
 13. m) Avaliar programas de comunicación e integración social aplicados ás persoas con dificultades de comunicación, linguaxe e fala, valorando a súa pertinencia e adecuación á persoa usuaria.
 14. n) Aplicar protocolos establecidos en materia de primeiros auxilios en situacións de accidente o emerxencia
 15. .ñ) Manter relacións fluídas coas persoas usuarias e as súas familias, cos membros do grupo de traballo e con outros e outras profesionais, amosando habilidades sociais e achegando solucións aos conflitos que xurdan.
 16. o) Adaptarse ás novas situacións laborais, mantendo actualizados os coñecementos científicos, técnicos e tecnolóxicos relativos ao seu ámbito profesional, xestionando a súa formación e os recursos existentes na aprendizaxe ao longo da vida, e utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación.
 17. p) Resolver situacións, problemas ou continxencias con iniciativa e autonomía no ámbito da súa competencia, con creatividade, innovación e espírito de mellora no traballo persoal e no dos membros do equipo.
 18. q) Organizar e coordinar equipos de traballo con responsabilidade, supervisando o seu desenvolvemento, mantendo relacións fluídas, asumindo o liderado e achegando solucións aos conflitos grupais que se presenten.
 19. r) Comunicarse con iguais, superiores, clientela e persoas baixo a súa responsabilidade, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitindo a información ou os coñecementos adecuados, e respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñen no ámbito do seu traballo.
 20. s) Xerar ámbitos seguros no desenvolvemento do seu traballo e no do seu equipo, supervisando e aplicando os procedementos de prevención de riscos laborais e ambientais, consonte o establecido pola normativa e os obxectivos da empresa.
 21. t) Supervisar e aplicar procedementos de xestión de calidade e de accesibilidade e deseño universais nas actividades profesionais incluídas nos procesos de produción ou prestación de servizo.
 22. u) Realizar a xestión básica para a creación e o funcionamento dunha pequena empresa, e ter iniciativa na súa actividade profesional con sentido da responsabilidades social.
 23. v) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional, consonte o establecido na lexislación vixente, participando activamente na vida económica, social e cultural.

 

Hixiene bucodental

Familia: Sanidade
Sistema educativo: LOE
Grao: Superior
Horas: 2000
Código: SSAN09
Código centro:  36010794

Que se aprende a facer?
Promover a saúde bucodental das persoas e da comunidade, mediante o de-senvolvemento de actividades preventivas e técnico-asistenciais que inclúen a ex-ploración, a avaliación, a promoción e a realización de técnicas odontolóxicas en colaboración co/coa odontólgo/a o/a médico/a estomatólogo/a. Como membro dun equipo de saúde bucodental realizará a súa actividade profesional con criterios de calidade, seguridade e optimización de recursos.

Onde se realiza o traballo?
No sector sanitario público e no privado, na área de atención sanitaria e promoción da saúde, formando parte de equipos estruturados de saúde bucodental, de equipos de atención primaria, nas unidades de promoción da saúde, e en consultas ou gabinetes dentais privados. Poden integrarse nun equipo de prevención e atención sanitaria, coordinado por un/unha facultativo/a. Desenvolven funcións de organización e xestión na unidade ou no gabinete dental de traballo, prestan servizos asistenciais e preventivos á comunidade e controlan a súa calidade a través de actividades de vixilancia epidemiolóxica e de educación sanitaria. A súa actividade profesional está sometida a regulación pola Administración competente.

 

En que postos de traballo?
Técnico/a superior en hixiene bucodental. Técnico/a especialista hixienista dental. Hixienista bucodental. Educador/ora en saúde bucodental.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos Horas
Conservadora, periodoncia, cirurxía e implantes 175
Educación para a saúde oral 105
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Epidemioloxía en saúde oral 87
Estudo da cavidade oral 213
Exploración da cavidade oral 134
Fisiopatoloxía xeral 213
Formación e orientación laboral 107
Formación en centros de traballo 384
Intervención bucodental 213
Primeiros auxilios 53
Prótese e ortodoncia 157
Proxecto de hixiene bucodental 26
Recepción e loxística na clínica dental 80

Primeiro Curso

Recepción e loxística na clínica dental
Estudo da cavidade oral
Exploración da cavidade oral
Intervención bucodental
Fisiopatología xeral
(FOL) Formación e Orientación Laboral

Que título se obtén?
Técnico superior en hixiene bucocental

Día do Medio ambiente

‘Conectar á xente á natureza’, o lema do Día Mundial do Medio Ambiente 2017, nos implora a saír ao aire libre e na natureza, para apreciar a súa beleza e a súa importancia, e para facer realidade o chamamento para protexer á Terra que compartimos.

Día Mundial do Medio Ambiente é o maior evento anual para a acción ambiental positiva e leva a cabo cada 5 de xuño. país anfitrión deste ano Canadá ten que elixir o tema e estará no centro das celebracións de todo o planeta.

Día Mundial do Medio Ambiente é un día para todo o mundo, en todas partes. Desde que comezou en 1972, os cidadáns do mundo organizaron moitos miles de eventos, desde limpezas vecinales, á acción contra o crime da fauna, aos bosques de replantación.

O tema deste ano invita a pensar na forma en que somos parte da natureza e como íntimamente dependemos del. Nos desafía a atopar formas divertidas e emocionantes para experimentar e apreciar esta relación vital.

 

vídeos recomendados para visualizar:

La tierra esta muriendo…

Proyecto conciencia ambiental

El mejor video de concientizacion ambiental

Contaminacin_del_mundo_animado

Salvemos al mundo de la contaminación 

 

Contacta con nosotros en el Facebook ( pincha sobre la imagen)

Contacta con nosotros en el Facebook

AQUI TIENES TODA LA INFORMACIÓN PARA LA FP http://www.edu.xunta.es/fp/

No existen eventos próximos