Colexio Fillas de María Inmaculada – Vigo
Anuncios

CFGM “ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA ”

INFORMACIÓN

Familia: Servizos socioculturais e á comunidade
Sistema educativo: LOE
Grao: Medio
Horas: 2000
Código: MSSC01
 

Que se aprende a facer?
Atender as persoas en situación de dependencia no ámbito domiciliario e institucional, co fin de manter e mellorar a súa calidade de vida, realizando actividades asistenciais e non asistenciais, psicosociais e de apoio á xestión doméstica, aplicando medidas e normas de prevención e seguridade, e derivándoas a outros servizos en caso necesario.

En que ámbitos se traballa?
No sector de servizos ás persoas, de carácter asistencial, psicosocial e de apoio á xestión doméstica.

Que ocupacións se desempeñan?
Coidador/ora de persoas en situación de dependencia en institucións e/ou domicilios, coidador/ora en centros de atención psiquiátrica, xerocultor/ora, gobernante/a esubgobernante/a de persoas en situación de dependencia en Institucións, auxiliar responsable de planta de residencias de maiores e persoas con discapacidade, auxiliar de axuda a domicilio, asistente de atención domiciliaria, traballador/ora familiar, auxiliar de educación especial, asistente persoal, teleoperador/ora de teleasistencia.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos Horas
Apoio domiciliario 240
Atención e apoio psicosocial 240
Atención sanitaria 213
Características e necesidades das persoas en situación de dependencia 160
Formación e orientación laboral 107
Apoio á comunicación 87
Atención hixiénica 87
Destrezas sociais 123
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Formación en centros de traballo 410
Organización da atención ás persoas en situación de dependencia 123
Primeiros auxilios 53
Teleasistencia 104

PRIMERO de “ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA”

MP0212  Características e necesidades das persoas en situación de dependencia

MP0213   Atención e apoio psicosocial

MP0215   Apoio domiciliario.

MP0216   Atención sanitaria

MP0218  Formación e orientación laboral

 

SEGUNDO de “ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA”

Apoio á comunicación

Atención hixiénica

Destrezas sociais

Organización da atención ás persoas en situación de dependencia

Primeiros auxilios

Teleasistencia

Formación en centros de traballo

Que título se obtén?
Técnico en atención a persoas en situación de dependencia

 

Anuncios

CFGM “ACTIVIDADES COMERCIAIS ”

INFORMACIÓN

Familia: Comercio e márketing
Sistema educativo: LOE
Grao: Medio
Horas: 2000
Código: MCOM01

 

Que se aprende a facer?
Desenvolver actividades de distribución e comercialización de bens e/ou servizos, e en xestionar un pequeno establecemento comercial, aplicando as normas de cali-dade e seguridade establecidas e respectando a lexislación.

 

En que ámbitos se traballa?
En calquera sector produtivo dentro da área de comercialización ou nas seccións de establecementos comerciais, realizando actividades de venda de produtos e/ou servizos a través de diversas canles de comercialización, ou ben realizando funcións de organización e xestión do seu propio comercio.Trátase de traballadores e traballadoras por conta propia que xestionan un pequeno comercio ou unha tenda tradicional, ou por conta allea que exercen a súa actividade nos departamentos ou nas seccións de comercialización de calquera empresa ou organización, en diversos subsectores: en establecementos comerciais pequenos, medianos ou grandes, traballando por conta allea en diferentes seccións comerciais; na comercialización de produtos e servizos por conta propia e allea, fóra do establecemento comercial; no departamento comercial de pequenas e medianas empresas (PME) e empresas industriais;
no departamento de atención á clientela e ás persoas consumidoras e usua-rias de organismos públicos; en empresas industriais e comerciais grandes e medianas; no sector do comercio polo miúdo.

 

Que ocupacións desempeñan?
Vendedor/ora; vendedor/ora técnico/a; representante comercial; orientador/ora comercial; promotor/ora; televendedor/ora; vendedor/ora a distancia; teleoperador/ora (en “call centers”); axente de información e atención á clientela; caixeiro/a ou repoñedor/ora; operador/ora de “contact centers”; administrador/ora de contidos en liña; comerciante de tenda;  xerente de pequeno comercio; técnico/a en xestión de existencias e almacén; xefe/a de almacén; responsable de recepción de mercadorías; responsable de expedición de mercadorías; técnico/a en loxística de almacéns; técnico/a de información e atención á clientela en empresas.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos profesionais Horas
Aplicacións informáticas para o comercio 133
Dinamización do punto de venda 160
Formación e orientación laboral 107
Inglés 160
Marketing na actividade comercial 160
Procesos de venda 160
Xestión de compras 80
Comercio electrónico 123
Formación en centros de traballo 410
Servizos de atención comercial 87
Técnicas de almacén 123
Venda técnica 123
Xestión dun pequeno comercio 174

Nota: Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se obtén?
Técnico en Actividades Comerciais.

 

Novo Ciclo Medio no Colexio

10423740_392983057565690_4856708701575040511_n

Para o vindeiro curso comezaremos no centro coa oferta dun novo ciclo medio: “Atención a Persoas en Situación de Dependencia (APSD), ademáis do Ciclo de Comercio, que pasará a chamarse “Actividades Comerciais”

Aquí tes un texto que che pode ser moi útil para mellorar ou estar ao día no teu galego, xa sexas estudante, xa docente ou calquera persoa interesada.
É un bo recurso para resolver algunhas dúbidas sobre usos ortográficos correctos ou incorrectos, usos tipográficos na disposición dun texto, como presentar unha referencia bibliográfica, linguaxe non discriminatoria …

Desde o EDLG agradecemos esta achega a M.ª Cristina, unha das autoras.

Na Universidade en galego sen dúbida (1)

Presume do Galego

Aclaracións da Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística sobre o falso consenso na política lingüística galega e a manipulación da linguaxe para obter resultados espurios(non auténticos).

con-senso

A Casa do Avó

Disfruta do tempo de lecer cos teus, porque con este espectáculo non só gozarán eles, senón tamén ti. Paga a pena vivir cos máis pequenos estas experiencias

.Captura de pantalla 2015-02-24 15.46.50

Contacta con nosotros en el Facebook ( pincha sobre la imagen)

Contacta con nosotros en el Facebook

AQUI TIENES TODA LA INFORMACIÓN PARA LA FP http://www.edu.xunta.es/fp/

No existen eventos próximos